Foto: Isabelle Ullenes Hagen, Helle Gard

Okseoversikt for Vestlandsk Raudkolle

Grude

45021 Grude

Fjellgut

45002 Fjellgut

Beitogut

45036 Beitogut

Okseoversikten inneholder oversikt over og slektskapsopplysninger om seminokser av rasen Vestlandsk Raudkolle. Oversikten bygger i all hovedsak på opplysninger hentet fra Kuregisteret hos Norsk genressurssenter, samt eldre stambøker for rasen, GENO, medlemsblad for VR-laget, diverse tidsskrifter, bøker og publikasjoner med info om VR-rasen. En rekke enkeltpersoner med kjennskap til brukere, besetninger, dyr og avstamninger har også bidratt med informasjon og bilder.

Noen mangler gjenstår fremdeles, og i noen tilfeller lar det seg heller ikke dokumentere avstamning hos enkelte dyr. Det tas også forbehold om eventuelle feil. Kvalitetssikring vil være et kontinuerlig arbeid for oversikter som dette, og særlig i startfasen der alt skal bygges opp med utgangspunkt i informasjon fra forskjellige hold.

Registreringene som er foretatt er lagt inn i en database i Excel og opplysningene lagres der. Hvert dyr har sin ID-merking, og ikke alle registreringene som er gjort vises i selve okseoversikten.

Systemet og registreringene er bygget opp på en slik måte at det forholdsvis enkelt skal kunne endres, rettes og legges til nye opplysninger når disse eventuelt foreligger, og at det hele da skal kunne oppdateres relativt raskt. Det samme gjelder når nye seminokser av rasen skal legges inn i oversikten.

Ved eventuelle oppdateringer og endringer vil ny versjon av oversikten publiseres så snart dette er på plass og merkes med nytt versjonsnummer.
Dersom noen har tilleggsopplysninger eller utfyllende informasjon ber vi vedkommende om å ta kontakt. Også ved funn av eventuelle feil eller mangler i oversikten ber vi om at det gis tilbakemelding.

Bilde av okseoversiktTakk til alle som har kommet med opplysninger og gitt svar på spørsmål i forbindelse med arbeidet. En særlig takk til Anna Holene ved Norsk genressurssenteret for uthenting av all informasjonen vi har bedt om fra Kuregisteret.

Link til okseoversikten

Kontaktinformasjon:
Ole Martin Bolstad
olemb@live.no / Tlf. 951 92 528

Okseoversikt

Okseoversikten inneholder oversikt over og slektskapsopplysninger om seminokser av rasen Vestlandsk Raudkolle. Oversikten bygger i all hovedsak på opplysninger hentet fra Kuregisteret hos Norsk genressurssenter, samt eldre stambøker for rasen, GENO, medlemsblad for VR-laget, diverse tidsskrifter, bøker og publikasjoner med info om VR-rasen. En rekke enkeltpersoner med kjennskap til brukere, besetninger, dyr og avstamninger har også bidratt med informasjon og bilder.

Noen mangler gjenstår fremdeles, og i noen tilfeller lar det seg heller ikke dokumentere avstamning hos enkelte dyr. Det tas også forbehold om eventuelle feil. Kvalitetssikring vil være et kontinuerlig arbeid for oversikter som dette, og særlig i startfasen der alt skal bygges opp med utgangspunkt i informasjon fra forskjellige hold.

Registreringene som er foretatt er lagt inn i en database i Excel og opplysningene lagres der. Hvert dyr har sin ID-merking, og ikke alle registreringene som er gjort vises i selve okseoversikten.

Systemet og registreringene er bygget opp på en slik måte at det forholdsvis enkelt skal kunne endres, rettes og legges til nye opplysninger når disse eventuelt foreligger, og at det hele da skal kunne oppdateres relativt raskt. Det samme gjelder når nye seminokser av rasen skal legges inn i oversikten.

Ved eventuelle oppdateringer og endringer vil ny versjon av oversikten publiseres så snart dette er på plass og merkes med nytt versjonsnummer.
Dersom noen har tilleggsopplysninger eller utfyllende informasjon ber vi vedkommende om å ta kontakt. Også ved funn av eventuelle feil eller mangler i oversikten ber vi om at det gis tilbakemelding.

Takk til alle som har kommet med opplysninger og gitt svar på spørsmål i forbindelse med arbeidet. En særlig takk til Anna Holene ved Norsk genressurssenteret for uthenting av all informasjonen vi har bedt om fra Kuregisteret.

Link til okseoversikten

Kontaktinformasjon:
Ole Martin Bolstad
olemb@live.no / Tlf. 951 92 528

Grude

45021 Grude

Fjellgut

45002 Fjellgut

Beitogut

45036 Beitogut